Z historii przewodnictwa tatrzańskiego: 435 lat a może więcej | Po południowej stronie Tatr | Północne stoki Tatr | Takie były początki | Lata międzywojenne | Czas wojny, czas pokoju

Struktura organizacyjna: Władze | Koła przewodnickie zrzeszone w CPT | Kontakt

Aktualności: Komunikaty | Imprezy, wydarzenia | Akty prawne 

Usługi przewodnickie: Jak zamówić przewodnika  

Strona główna

Koła przewodnickie zrzeszone w CPT
KOŁO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH  
IM. TADEUSZA SZCZERBY  W GLIWICACH

Krótka historia powstania KPT w Gliwicach
W dniu 25 lutego 1953 roku przy Oddziale PTTK  w Gliwicach powołano do życia Koło Przewodników Turystycznych. Członkowie tego Koła obsługiwali m.in. wycieczki udające się w Tatry. Kilkanaście lat później,  w 1967 roku, w Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej, której przewodniczył Tadeusz Szczerba, powstała myśl utworzenia samodzielnego ośrodka przewodnictwa tatrzańskiego w Gliwicach. Miał on obsługiwać rosnący ruch wycieczkowy ze Śląska i Zagłębia. Zorganizowano kurs przewodnicki, trwający od listopada 1967 do czerwca 1969 roku. Kierownikiem kursu został Tadeusz Szczerba, mający uprawnienia przewodnika tatrzańskiego. Egzaminy praktyczne przeprowadzono w Tatrach, w październiku  1969r. i maju następnego roku, przed Podkomisją Egzaminu Praktycznego. We  wrześniu tegoż roku 14 osób zdało egzamin przed Komisją WKKFiT w Krakowie . W międzyczasie członkiem Koła został  przewodnik tatrzański    i znany instruktor alpinizmu Zdzisław Kirkin – Dziędzielewicz
Tak więc Gliwickie Koło Przewodników Turystycznych, zrzeszając przewodników beskidzkich, sudeckich, terenowych i zakładowych, liczyło 16 przewodników tatrzańskich. Grupa ta dążyła do utworzenia odrębnego Koła, zrzeszającego wyłącznie przewodników tatrzańskich. W wyniku starań Tadeusza Szczerby, w dniu 29 stycznia 1973 roku,  uchwalono utworzenie Koła Przewodników Tatrzańskich przy Oddziale PTTK  w Gliwicach.  Prezesem Koła i przewodniczącym Komisji szkoleniowej został Tadeusz Szczerba. 
Odtąd dążono systematycznie do powiększenia skromnego zasobu ośrodka przewodnickiego przez zorganizowanie czterech kursów  : 1975-1976, 1978-1980, 1988-1990 i 1999-2001. W latach  1994 -1996 odbywały się także zajęcia eksternistyczne, prowadzone przez Tadeusza Szczerbę, Mariana Kunickiego i Małgorzatę Gładkowską. Wszystkie kursy i zajęcia eksternistyczne zgromadziły sporą liczbę osób interesujących się Tatrami. W rezultacie, po ostrej selekcji,  z liczby około 300 kursantów uprawnienia uzyskały  83 osoby. 

Dzień dzisiejszy Koła
Koło zrzesza  73 przewodników, w tym 54 czynnych  z aktualną licencją przewodnicką. W gronie przewodników są 3 osoby posiadające uprawnienia przewodników tatrzańskich II klasy i 70 osób   z uprawnieniami III klasy (stan na dzień 23. 10. 2003 ).

Podstawą podnoszenia kwalifikacji członków Koła jest samokształcenie. Poszczególni członkowie Koła opracowują wybrane tematy z zakresu topografii, etnografii, przyrody i przedstawiają je na comiesięcznych spotkaniach Koła. Zarząd kładzie również duży nacisk na szkolenie praktyczne, w ramach którego organizuje corocznie wyjazdy szkoleniowe: w okresie wiosennym -  na Spisz  , w letnim - w Słowackie Tatry Wysokie  oraz w okresie jesiennym  -  w Tatry Zachodnie.  Szkolenia prowadzili Tadeusz Szczerba i Marian Kunicki, wybitni  znawcy Tatr Zachodnich, natomiast szkolenia w okresie letnim prowadzone były pod kierunkiem Edwarda Puchlerskiego. Szkoleniem taternickim, także w skałkach w okolicach Zawiercia i Krakowa,  zajmowali się: Zdzisław Kirkin – Dziędzielewicz, Marek Zygmański, Tadeusz Kochański.
Od chwili założenia Koła jego członkowie obsłużyli kilkaset kilkudniowych wycieczek, prowadząc je  na zlecenie BORTu PTTK, Orbisu i prywatnych biur podróży a  także w pewnym okresie,  Koła Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem. Członkami Koła jest kilkunastu nauczycieli, którzy w swoich szkołach prowadzą obozy   i wycieczki młodzieży szkolnej po Tatrach Polskich i Słowackich. Członkowie Koła współpracowali ściśle z Oddziałową Komisją Turystyki Górskiej PTTK przy organizowaniu i obsłudze masowych imprez, takich jak : „Ogólnopolskie rajdy nauczycieli”, „Rajd młodzieży szkolnej”, „Rajdy Maturzystów Województwa Katowickiego”, itp.
Członkowie Koła organizowali także wyjazdy w Alpy, góry Afryki, Kaukaz, Andy

Działalność wydawnicza Koła.
Tadeusz Szczerba wspólnie Marianem Kunicki opracowali i wydali „Mapę Grzbietową Tatr” oraz „Tatry Zachodnie – Słowacja - przewodnik”, „Słowackie Tatry Zachodnie  – przewodnik  turystyczny”, „Polskie Tatry Zachodnie  – przewodnik turystyczny”, „Historię Słowacji”. 
Tadeusz Szczerba wydał „Polskie Tatry  Wysokie – przewodnik turystyczny”, „Słowackie Tatry Wysokie  – przewodnik”,  „Tatry Bielskie – przewodnik turystyczny”, „Choczańskie Wierchy i okolice – przewodnik turystyczny”.
Marian Kunicki opracował dla potrzeb szkoleniowych „Trasy turystyczne na Słowackim Podtatrzu –przewodnik autokarowy”, „Z historii przewodnictwa tatrzańskiego

Zarząd KPT w Gliwicach.
Od początku istnienia Koła do  marca 1985 roku prezesem był Tadeusz Szczerba. 
Od marca 1985 do marca 1991 prezesem był  Edward Puchlerski.
Od marca 1991 do stycznia 2001 ponownie prezesem został Tadeusz Szczerba. 
Od stycznia  2001 do swojej śmierci w marcu 2015 funkcję prezesa sprawował Romuald Romanowski, natomiast Tadeusz Szczerba od roku 2001 do momentu śmierci w lutym 2003  był  „ Honorowym Prezesem Koła”.