ROLA CENTRUM PRZEWODNICTWA TATRZAŃSKIEGO

Dynamiczny rozwój turystyki górskiej z coraz większą różnorodnością oczekiwań miłośników górskich wrażeń nałożył na przewodników tatrzańskich obowiązek stałego udoskonalania i unowocześniania swoich umiejętności tak aby  spełniać oczekiwania i najwyższe światowe standardy. Przewodnictwo tatrzańskie jako zawód regulowany wymaga też dobrych umocowań prawnych uwzględniających naszą specyfikę, dlatego też pragnąc mieć wpływ na ich treść i jakość postanowiliśmy wziąć sprawy we własne ręce i w 1999 roku założyliśmy niezależne stowarzyszenie przewodnickie o nazwie: Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego (CPT) z siedzibą w Zakopanem.

Do CPT należą wszystkie stowarzyszenia przewodników tatrzańskich w naszym kraju - 5 oddziałów PTTK zrzeszających tatrzańskie koła przewodnickie, Stowarzyszenie Przewodników Tatrzańskich im. Klemensa Bachledy oraz Stowarzyszenie Wysokogórskich Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem. Siedzibą CPT jest Zakopane i tutaj też odbywają się zebrania Rady CPT, na której spotykają się reprezentanci wszystkich stowarzyszeń zrzeszających przewodników tatrzańskich.

Do najważniejszych zadań CPT należy:

  • koordynowanie działalności kół i stowarzyszeń przewodnickich
  • czuwanie nad zachowaniem właściwego poziomu wyszkolenia technicznego, wśród przewodników tatrzańskich, zwłaszcza w zakresie zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa prowadzonych gości
  • czuwanie nad zachowaniem właściwego poziomu merytorycznego i etycznego wśród przewodników tatrzańskich
  • nadzór nad wszelkimi formami szkolenia i egzaminowania przewodników tatrzańskich
  • współpraca z urzędami administracji państwowej i samorządowej
  • współpraca z właściwymi organami ustawodawczymi w opiniowaniu opracowywanych ustaw i rozporządzeń dotyczących przewodnictwa
  • współpraca z organizacjami przewodnickimi w kraju i zagranicą
  • ścisła współpraca z parkami narodowymi występującymi na ternie uprawnień przewodnickich i propagowanie idei ochrony przyrody
  • promocja usług przewodnickich – np. organizacja i udział w konferencjach tematycznych, artykuły w górskich periodykach, wydanie folderu promocyjnego, organizacja tradycyjnego już górskiego dnia dziecka, współpraca z mediami, udział w różnorodnych forach górskich, referaty i wykłady tematyczne


KOMISJA TECHNICZNA CPT

Wyrazem dbałości o odpowiedni poziom wyszkolenia technicznego przewodników tatrzańskich wszystkich klas jest powołanie przez Radę CPT Komisji Technicznej, która jako ciało doradcze dla CPT, zajmuje się przede wszystkim opracowaniem standardów szkoleniowych i egzaminacyjnych oraz wszelkimi innymi sprawami mającymi wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo klientów przewodników tatrzańskich. Wraz z coraz większymi umiejętnościami i oczekiwaniami (wspinaczkowymi, narciarskimi) klientów, zmienia się także rola przewodnika.

Zarówno przepisy prawa jak też oczekiwania gości koncentrują się na dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo przybywających ludzi. Od przewodników wymaga się dzisiaj, dobrego planowania, sprawnej organizacji i perfekcyjnej realizacji nawet skomplikowanych przedsięwzięć górskich. Na przewodniku spoczywa odpowiedzialność za szczęśliwy powrót z gór i dotyczy to w równym stopniu indywidualnych wyjść np. wspinaczki na lodospadzie, jak też przejść grupowych po łatwych i trudnych szlakach Tatr. 

Komisja Techniczna dostarcza wytyczne dla kół i stowarzyszeń przewodnickich w celu standaryzacji poziomu szkoleń i egzaminów. W skład K.T. wchodzą przewodnicy wyższych klas, posiadający duże doświadczenie w działalności górskiej i przewodnickiej.